Visselblåsartjänst

Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik i alla delar av vår verksamhet. Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att göra organisationen och andra uppmärksamma på misstankar om missförhållanden inom Platzer. Tjänsten är ett verktyg för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet från medarbetare, kunder, investerare, och allmänheten. Rapportering kan ske antingen öppet eller anonymt.

Visselblåsartjänsten används för att rapportera om allvarliga missförhållanden. För att använda visselblåsartjänsten ska det röra sig om ett missförhållande där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Ärenden som rapporteras kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i ett arbetsrelaterat sammanhang, som till exempel:

  • Korruption och finansiella oegentligheter (t ex mutor, illojal konkurrens, bedrägerier, intressekonflikter och penningtvätt).
  • Brott som rör hälsa och säkerhet (t ex arbetsmiljö, diskriminering och trakasserier som strider mot lagen).
  • Miljöbrott (t ex olaglig hantering av farligt avfall)
  • Integritetsbrott (t ex felaktig hantering av personuppgifter)

En visselblåsare behöver inte ha bevis för sin misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

Hur görs en anmälan?

Alla inkomna anmälningar och meddelanden behandlas konfidentiellt av visselblåsarfunktionen.

Det finns olika sätt att delge en misstanke:

  • Alternativ 1: Skriftlig anmälan till Platzers visselblåsarfunktion genom formulär
  • Alternativ 2: Muntlig anmälan på telefonnummer 031-62 53 34 där du får lämna ditt meddelande i en röstbrevlåda. Du kan också alltid ta kontakt direkt med någon ur Platzers visselblåsarfunktion: Fredrik Sjudin (cfo), Karin Pull (hr-chef) eller Catrine Holmgren (bolagsjurist). Kontaktuppgifter framgår på Platzers webbplats eller fås via Platzers växel: 031-63 12 00.
  • Alternativ 3: Fysiskt möte med någon ur Platzers visselblåsarfunktion (se ovan vilka personer som ingår). Begäran om möte kan ske via samtliga kanaler som anges under alternativ 1-2 ovan.
  • Alternativ 4: Rapportera via externa rapporteringskanaler till behörig myndighet: se förordningen SFS 2021:949, för en förteckning över behöriga myndigheter och deras ansvarsområden.

Tänk på att endast lämna relevant information.

Du väljer själv om du vill vara anonym eller inte. All hantering av inkomna meddelanden är konfidentiell. Ur ett utredningsperspektiv, genom att få möjlighet att ställa följdfrågor, samt kunna återkoppla till den som gjort en anmälan, ser vi gärna att en person som delger sin misstanke om missförhållanden väljer att vara öppen med sin identitet.

Personuppgiftsansvarig

Platzer Fastigheter AB (Kämpegatan 7, 411 04 Göteborg), är ansvarig för personuppgifterna som behandlas inom Platzers visselblåsartjänst.

 

Fullständiga riktlinjer för Platzers visselblåsarfunktion finns att läsa här