Ekonomisk hållbarhet

Vår finansiella informationsgivning kännetecknas av transparent, relevant och korrekt information till våra intressenter för att öka kunskapen om bolagets verksamhet och finansiella ställning. Det är genom uthyrning och förvaltning, förvärv och försäljning samt fastighets-, projekt- och stadsutveckling som vi förädlar vårt fastighetsbestånd och skapar värde. Vi prioriterar goda relationer med hyresgäster och erbjuder service som präglas av närhet och engagemang.

Förvaltning och uthyrning – hjärtat i vår verksamhet

Förvaltning är hjärtat i vår verksamhet. Hos oss kännetecknas fastighetsförvaltning av engagemang och närhet. Effektivitet kombineras med långsiktiga relationer. På Platzer förvaltar vi inte bara fastigheter utan också våra kunders förtroenden. Goda hyresgästrelationer och stor kunskap om hyresmarknaden är nyckelfaktorer för vår framgång.

I våra fastigheter finns allt från kontor, butiker, lager, restauranger, grund- och gymnasieskolor, träningsanläggningar, parkeringsplatser och logistiklokaler. Hyresgästerna är såväl privata företag som offentliga aktörer av olika storlek. Vi ser gärna att verksamheterna kompletterar varandra. På så vis skapar vi hållbara områden och förbättrade affärsmöjligheter för våra hyresgäster.

Vill du bli hyresgäst hos oss? Se våra lediga lokaler just nu

Transaktioner i det rätta läget

Vårt ägande är långsiktigt och vi arbetar hela tiden för att aktivt förädla och koncentrera fastighetsbeståndet till utvalda områden där vi kan vara en ledande aktör. Göteborgsområdet i stort utvärderas löpande för att identifiera nya lovande områden. Andra viktiga faktorer är tillgänglighet och att det finns expansiva översiktsplaner. Under de senaste fem åren har vårt bestånd vuxit med cirka 1,5–2 miljarder per år.

Läs mer om våra områden

Vi utvecklar Göteborg

Att utveckla våra fastigheter och områden är inte bara en viktig del i vår tillväxtstrategi. Det är också det som får många av oss att gå till arbetet varje dag. Vi vill utveckla fastigheter som förhöjer människors vardag – kontor för framtida innovationer, välkända landmärken och resecentrum där nya möten äger rum. Vi tar ansvar för områdena där vi äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Det gör vi genom att påverka allt från enskilda byggnader till stadens utveckling i stort. De senaste åren har vi varit drivande i att bland annat skapa ett Gamlestaden som är tryggare och trevligare under dygnets alla timmar genom BID Gamlestaden, samtidigt som vi varsamt renoverar 1800-tals huset Merkur. Parallellt med egna utvecklingsprojekt arbetar vi dessutom tillsammans med andra fastighetsägare för att knyta samman våra områden. Ett exempel på det är den busslinje som vi kommer att finansiera i Gårda tillsammans med NCC med flera. Vår ambition är att vi ska växa cirka 2,5 mdkr årligen, varav hälften ska komma från egna utvecklingsprojekt. Genom våra strategiska utvecklingsprojekt är vi på god väg.

Läs mer om våra pågående projekt

Ekonomiska hållbarhetsmål

Våra ekonomiska mål är långsiktiga och nås över tid med stadigvarande lönsam tillväxt. Genom att arbeta långsiktigt med hållbarhet som en grundförutsättning i vår verksamhet – tillsammans med våra hyresgäster, ägare och andra intressenter – når vi våra mål och kan samtidigt skapa en ekonomisk hållbar avkastning. Genom att vi genererar en lönsam tillväxt skapar vi möjligheter framåt att investera våra vinster i nya projekt. Därmed bidrar vi till vår vision om att göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i. Något som också innebär ett mer hållbart samhälle med de globala målen som en ledstjärna.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. 
Tre stående staplar med en stigande kurva överst.

Soliditeten ska vara högre än 30 procent.

8

Måluppfyllelse

Soliditeten uppgick per årsskiftet till 48 procent.

Historisk måluppfyllelse

50
40
30
20
10
%
2018
2019
2020
2021
2022

Kommentar

Att soliditeten överstiger målet innebär att det fortsatt finns utrymme för investeringar, utan tillskott av ägarkapital.

Belåningsgraden ska över tid inte överstiga 50 procent.

8

Måluppfyllelse

Belåningsgraden uppgick per årsskiftet till 44 procent.

Historisk måluppfyllelse

80
60
40
20
%
2018
2019
2020
2021
2022

Kommentar

En belåningsgrad över tid på 50 procent eller lägre innebär att vi har utrymme för ytterligare investeringar.

Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) ska öka med tio procent per år.

8

Måluppfyllelse

Det långsiktiga substansvärdet ökade med 21 procent under 2022.

Historisk måluppfyllelse

140
120
100
80
60
kr/ aktie
2018
2019
2020
2021
2022

Kommentar

Vi har haft en positiv trend på EPRA NRV sedan 2014.

Räntetäckningsgrad större än 2,0 ggr.

8

Måluppfyllelse

Räntetäckningsgraden var vid årsskiftet 3,5 ggr.

Historisk måluppfyllelse

5
4
3
2
1
ggr
2018
2019
2020
2021
2022

Kommentar

Vi har nått eller överträffat målet för räntetäckningsgrad tio år i rad.

Investeringsvinsten i projektinvesteringar ska vara minst 20 procent.

8

Måluppfyllelse

Den genomsnittliga investeringsvinsten i projektinvesteringar uppgick under 2022 till 62 procent.

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
10
ggr
2018
2019
2020
2021
2022

Kommentar

Vår projektverksamhet är lönsam och överskrider med råge målet.