Ekonomisk hållbarhet

Vår finansiella informationsgivning kännetecknas av transparent, relevant och korrekt information till våra intressenter för att öka kunskapen om bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Värdeskapande tillväxt

Det är genom uthyrning och förvaltning, förvärv och försäljning samt fastighets-, projekt- och stadsutveckling som vi förädlar vårt fastighetsbestånd och skapar värde. Vi prioriterar goda relationer med hyresgäster och erbjuder service som präglas av närhet och engagemang. Modellen nedan beskriver hur vår värdeskapande tillväxt går till.

Uthyrning och förvaltning

Förvaltning är hjärtat i vår verksamhet. Hos oss kännetecknas fastighetsförvaltning av engagemang och närhet. Effektivitet kombineras med långsiktiga relationer. Här maximeras driftöverskottet för varje fastighet, vilket ger höjt fastighetsvärde. Goda hyresgästrelationer och stor kunskap om hyresmarknaden är nyckelfaktorer för vår framgång.

Fastighetstransaktioner

Vårt ägande är långsiktigt och vi arbetar hela tiden för att aktivt förädla och koncentrera fastighetsbeståndet till utvalda områden där vi kan vara en ledande aktör. Göteborgsområdet i stort utvärderas löpande för att identifiera nya lovande områden. Andra viktiga faktorer är tillgänglighet och att det finns expansiva översiktsplaner. Under de senaste fem åren har vårt bestånd vuxit med cirka 1,5–2 miljarder per år.

Fastighets- projekt och stadsutveckling

Vi arbetar med utveckling på tre nivåer: fastighets-, projekt och stadsutveckling. Fastighetsutveckling innebär att vi använder en befintlig byggnad för på-, till- eller ombyggnad. Fastigheterna genererar driftöverskott och värdet baseras på kassaflödesanalys. Projektutveckling karaktäriseras av nyproduktion, antingen på en obebyggd tomt eller en tomt där befintliga byggnader rivs. Vi arbetar från idé till färdig fastighet. Projektfastigheter genererar oftast inga driftöverskott, utan värdet baseras på den framtida byggrättens värde. Stadsutveckling innebär att vi, ofta tillsammans med andra aktörer i samma område, bidrar till utveckling av ett område, vilket på sikt bidrar till ökat värde på våra fastigheter.

Ekonomiska hållbarhetsmål

  • Soliditet högre än 30 procent
  • Belåningsgrad lägre än 60 procent
  • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ska öka med minst 10 procent per år
  • Räntetäckningsgrad större än 2,0 ggr
  • Investeringsvinsten i projektinvesteringar ska vara minst 20 procent

Finansiell information

Vår aktuella finansiella information finns under finansiellt. Där hittar du också vårt Rapport- och Presentationsarkiv.