Tips inför uppsägning av hyresavtal

Är det tid för att avsluta eller omförhandla ert hyresavtal? Läs igenom våra tips på det som är viktigt att tänka på när hyresavtalet ska sägas upp.

Hyresavtal kan i vissa fall behöva sägas upp av antigen hyresgästen eller av hyresvärden. En uppsägning kan göras på två sätt – avflyttning eller  villkorsändring. Dessa kan inte kombineras med varandra. Avtalen skiljer sig mellan varandra, det är därför bra att först se vad som står i ert hyresavtal. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna angående hyresavtal och vad som är viktigt att tänka på inför en uppsägning.

Kan hyresgästen avsluta hyresavtalet när som helst?

Nej, avtalet mellan hyresgäst och hyresvärd gäller avtalstiden ut. Däremot kan parterna komma överens om att avtalet ska upphöra i förtid.

Kan hyresgästen flytta ut när hyresavtalet löpt ut om inte uppsägning skett?

Nej, som huvudregel måste hyresavtalet sägas upp. Sägs inte avtalet upp inom uppsägningstiden förlängs det oftast med ytterligare en hyresperiod (vanligen 3 år).

Vad gäller avseende uppsägningstid?

Uppsägningstiden är normalt 9 månader, men den kan variera från avtal till avtal.  Därför är det viktigt att läsa i avtalet vilken uppsägningstid som anges samt att ta reda på avtalets sista dag. Var därför ute i god tid om du ska säga upp ditt hyresavtal.

Vad behöver hyresgästen ange i sin uppsägning?

Hyreslagen har stränga formaliakrav på uppsägning av hyresavtal. Brister uppsägningen i någon del kan uppsägningen anses vara ogiltig. Uppsägningen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om vilket hyresavtal som sägs upp samt adress eller fastighetsbeteckning ärendet gäller. Om det är en uppsägning för villkorsändring ska även de nya villkor som begärs för förlängning anges. Uppsägningen ska ställas till hyresvärden. Det är också viktigt att notera att uppsägningen ska vara underskriven av behörig person/firmatecknare i bolaget.

Vad innebär uppsägning för villkorsändring?

Med uppsägning för villkorsförändring menas att hyresavtalet sägs upp men att det kan förlängas om parterna kommer överens om nya villkor i avtalet. Både hyresgäst och hyresvärd kan säga upp för villkorsändring. Om båda parter accepterar de nya villkoren börjar dessa att gälla dagen efter att det gamla avtalet löpt ut. Accepteras inte villkorsändringen ska hyresgästen hänskjuta ärendet till hyresnämnden för medling inom två månader från uppsägning. Detta för att rätten till ersättning inte ska förfalla.

Hyresgästen vill flytta till en större eller mindre lokal. Används då en uppsägning för villkorsändring?

Nej, då krävs en uppsägning för avflyttning.

Vem begär medling när hyresvärden säger upp avtalet för avflyttning?

Hyresgästen är alltid den part som begär medling hos hyresnämnden. Detta behöver ske inom två månader från uppsägningen. Sker inte detta har hyresgästen inte någon rätt att få frågan om skadestånd prövad i allmän domstol.