Detta är Platzer

Platzer är ett av Göteborgs största och ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, främst kontor. Vi är med stolthet med och skapar, bevarar och lyfter Göteborgs bästa platser. Bäst på Göteborg, bäst för Göteborg. Helt enkelt Göteborgs bästa Platzer. Vi äger och utvecklar 70 fastigheter med en total yta om cirka 825 000 kvm till ett värde om cirka 18 mdkr. Vi prioriterar goda relationer med hyresgästerna och erbjuder service som präglas av närhet och engagemang.

Affärsidé

”Platzer skapar värde genom att äga och utveckla kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet.”

 

Våra fastigheter

Våra fastigheter koncentreras till utvalda fokusområden där staden växer, dels i av staden prioriterade kollektivtrafiknav och dels i av oss prioriterade utvecklingsområden. Koncentrationsstrategin innebär en tydlig områdesfokusering där vi strävar efter att vara den ledande aktören i samtliga prioriterade områden. Idag är Platzer ledande aktör i Gullbergsvass, Gårda, Gamlestaden, Arendal och Södra Änggården.

Gå till våra fastighetssidor

 

Strategi

 • Uppnå lönsam tillväxt genom att koncentrera
  verksamheten till utvalda delområden och ta en
  ledande position i respektive delområde.
 • Skapa långsiktiga relationer på affärsmässiga,
  hållbara och etiska grunder genom aktivt arbete
  med kunder och leverantörer.
 • Genomföra ständiga förbättringar av fastighetsbeståndet
  genom värdeskapande fastighets-,
  projekt-och stadsutveckling.
 • Finansiera verksamheten med lån utifrån fastigheternas
  värde och använda kassaöverskott till
  värdeskapande fastighetsinvesteringar.

 

Vision

Platzer ska vara det ledande fastighetsbolaget inom kommersiella lokaler i Göteborgsområdet.

 

Hållbarhet

Hållbarhet handlar om att ständigt fatta beslut som ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Detta uppnås genom balans mellan en sund ekonomi, medarbetare som trivs, minimal miljöpåverkan och ett positivt bidrag till samhället. Platzers hållbarhetsarbete bedrivs integrerat i den löpande verksamheten och berör ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det dagliga miljöarbetet bedrivs systematiskt och Platzer är certifierat enligt ISO 14001.

Läs om vårt hållbarhetsarbete

 

Kärnvärden

 • Frihet under ansvar
 • Långsiktig utveckling
 • Öppenhet

 

Organisationen

Vi har en geografiskt och funktionsindelad organisation. Vårt fastighetsbestånd är organiserat i två marknadsområden.  Det ena utgörs av Arendal, Torslanda, Lindholmen, Backaplan, Gamlestaden samt Gårda. Det andra utgörs av Centralenområdet, Södra Älvstranden, Masthugget, Mölndal, Södra Änggården, Almedal och Härryda.

Marknadsområdena har ansvar för fastighetsutveckling, kommersiell förvaltning och daglig drift och service.

Projektutveckling och uthyrning är Platzers operativa specialistenheter för koordinering, samordning och genomförande av projekt respektive nyuthyrning.

Våra koncern- och stabsfunktioner består av transaktioner, finans, ekonomi, kommunikation, marknad, hållbarhet, inköp och HR.

 

Finansiella mål

 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) skall öka med > 10% per år
 • Soliditeten > 30 %
 • Belåningsgraden skall långsiktigt inte överstiga 60 %
 • Räntetäckningsgraden > 2,0 ggr
 • Fastighets- och projektinvesteringar ska uppnå en investeringsvinst > 20 %
Gå till våra investorsidor

Vill du komma i kontakt med Platzer?

Välkommen att besöka oss eller kontakta oss med dina frågor. Här kan du enkelt komma i kontakt med oss på Platzer. Om du klickar på länken nedan hittar du kontaktuppgifter till samtliga anställda hos oss. Vill du bli kontaktad av oss direkt? Använd kontaktformuläret. VÄLKOMMEN!

Kontakta oss