Energi och Koldioxidneutral

Energianvändning

Elanvändning, uppvärmning och nedkylning gör fastigheter till en av de största utsläppskällorna av koldioxid. I samtliga energiupphandlingar väljer vi om möjligt leverantörer som erbjuder Bra Miljöval. Detta är ett önskemål som glädjande nog också blir allt vanligare bland bolagets kunder. Flera av våra hyresgäster har skrivit in detta som ett krav i hyreskontrakten. Platzers långsiktiga mål är att varje år minska energianvändningen med 2 procent. För mer detaljerad information kring vår energianvändning över åren hänvisar vi till våra årsredovisningar.

Koldioxidutsläpp

Vi arbetar ständigt för att minska utsläppen av växthusgaser. Platzers verksamhet är sedan 2011 koldioxidneutralt, vilket betyder att koldioxidutsläpp från vår förvaltning (scope 1 och scope 2 enl GHG-protokollet) kompenseras med utsläppsrätter. Vårt nuvarande utsläppsmål att 0,5 kg CO2e per kvm. Utfallet för 2021 blev 0,8 kg CO2e per kvm. Vårt långsiktiga mål är att vi ska uppnå noll utsläpp av CO2 från vår förvaltning (scope 1 och 2) till år 2030 , det är ett tufft mål och kommer kräva hårt arbete från oss tillsammans med övriga berörda partners. Utöver det fortsatta arbetet i förvaltningen fokuserar vi också på att kartlägga och minska våra indirekta utsläpp (scope 3). Utsläpp genererade från tjänsteresor är ett exempel på utsläpp som hamnar i scope 3,  under 2020 genererade det utsläpp på 676 kg CO2e från våra anställda. Arbete pågår för att mäta fler utsläppskategorier inom scope 3. För mer detaljerad information kring våra koldioxidutsläpp över åren hänvisar vi till våra årsredovisningar.

GHG-protokollet är en global standard för att mäta och rapportera växthusgasutsläpp. Där kan utsläppen delas in i tre sk scope (områden) hänförligt till var de uppkommer. I stora drag innehåller scopen följande:

Scope 1: Förbränning av fossila bränslen (bensin, olja och kol) för t.ex. tillverkning i egenägda fabriker, utsläpp från egenägda eller leasade fordon/maskiner eller köldmedialäckage.

Scope 2: Förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla i egenägda eller leasade fastigheter.

Scope 3: Utsläpp från inköp av varor och tjänster t.ex. tjänsteresor, hotellnätter, byggtransporter och materialförbrukning.