Energi och Koldioxidneutral

Energianvändning

Elanvändning, uppvärmning och nedkylning gör fastigheter till en av de största utsläppskällorna av koldioxid. I samtliga energiupphandlingar väljer vi om möjligt leverantörer som erbjuder Bra Miljöval eller Biovärme. Detta är ett önskemål som glädjande nog också blir allt vanligare bland bolagets kunder. Flera av våra hyresgäster har skrivit in detta som ett krav i hyreskontrakten. Platzer har under många år haft som mål att minska energianvändningen med 2%, från och med 2023 är det målet ersatt av ett mål som säger att energiprestandan i våra förvaltningsfastigheter ska vara lägre än 70 kWh/kvm A-temp 2025. Vid utgången av 2023 låg vi på 74,9 kWh/kvm A-temp. För mer detaljerad information kring vår energianvändning över åren hänvisar vi till våra årsredovisningar.

Koldioxidutsläpp

Vi arbetar ständigt för att minska utsläppen av växthusgaser. De senaste tio åren har Platzers utsläppsintensitet (kg CO2e/kvm LOA) minskat med 76 % tack vare vårt energieffektiviseringsarbete och inköp av förnybar el. Servicebilarna har också bytts ut till bilar som går på biogas. Under 2022 blev våra klimatmål validerade av Science Based Target Initiative (SBTi). Målet var då satt att halvera bolagets utsläpp i Scope 1 och 2 till 2030 baserat på 2018 års nivå, samt att mäta och minska utsläppen i Scope 3. Vi har valt att sätta ambitionen ännu högre och siktar på att uppnå klimatneutral förvaltning (Scope 1 och Scope 2) senast 2030. Det är ett oerhört tufft mål och kommer kräva hårt arbete från oss tillsammans med övriga berörda partners. De utsläpp som uppkommer i vår förvaltning som vi har rådighet över arbetar vi aktivt för att få bort. För de utsläpp som är utanför vår rådighet t.ex. inköp av energi där för vi en aktiv dialog med leverantörer för att påskynda fossilfria alternativ. För de utsläpp som är utanför vår rådighet och fortfarande kvarstår kan vi behöva klimatkompensera. Vi fortsätter arbetet att kartlägga och minska våra indirekta utsläpp (scope 3). För mer detaljerad information kring våra koldioxidutsläpp över åren hänvisar vi till våra årsredovisningar.

GHG-protokollet är en global standard för att mäta och rapportera växthusgasutsläpp. Där kan utsläppen delas in i tre sk scope (områden) hänförligt till var de uppkommer. I stora drag innehåller scopen följande:

Scope 1: Förbränning av fossila bränslen (bensin, olja och kol) för t.ex. tillverkning i egenägda fabriker, utsläpp från egenägda eller leasade fordon/maskiner eller köldmedialäckage.

Scope 2: Förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla i egenägda eller leasade fastigheter.

Scope 3: Utsläpp från inköp av varor och tjänster t.ex. tjänsteresor, hotellnätter, byggtransporter och materialförbrukning.