HISTORIK

Resan mot Göteborgs bästa Platzer

Platzer har en lång och gedigen erfarenhet som både bygg- och fastighetsbolag. Idag är vi idag ett av Göteborgs största och ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, Vi vill vara bäst på Göteborg och bäst för Göteborg. Det här är vår resa mot att bli Göteborgs bästa Platzer.

60-, 70- och 80-talet

Platzer Bygg AB grundades 1969. Inriktningen var bostadsproduktion mot bakgrund av 60-talets så kallade miljonprogram. Under 70- och 80-talet var vi ett av Sveriges största byggföretag med drygt 1 000 anställda.

Så småningom sjönk bostadsbyggandet drastiskt och med hård konkurrens och pressade priser ändrades strategin på 1980-talet. Rekonstruktionen var genomgripande och nu inkluderades även finans- och fastighetsaffärer till verksamheten.

1983 förvärvade företagsledningen i Platzer, tillsammans med Investment AB D Carnegie & Co, samtliga aktier i Platzer. Därefter genomförde de nya ägarna en nyemission och bolaget introducerades på OTC- listan i april 1983. I slutet av 80-talet koncentrerades verksamheten till Stockholm och Göteborg.

90-talet

1991 noterades Platzer Bygg AB på Stockholms Fondbörs A1-lista.

Under 90-talet befann sig Sverige i en djup lågkonjunktur med ett högt ränteläge och svag efterfrågan på bostäder och kommersiella lokaler. Denna lågkonjunktur, byggbranschens längsta under 1900-talet, kunde inte heller undvikas hos Platzer.

Platzerkoncernen genomgick en radikal omstrukturering från att under många år varit ett konkurrenskraftigt byggbolag verksamt i stora delar av landet till att bli ett professionellt fastighetsbolag i Göteborg och Västsverige.

Efter närmare 30 år som byggbolag, avyttrades 1998 hela byggrörelsen. Ledning och administration flyttade från Stockholm till Göteborg och Platzer Bygg AB namnändrades till Platzer Fastigheter AB.

2000-talet

Från att varit börsnoterat sedan 1983, avnoterades Platzer från börsen 2001. Detta skedde efter ett fientligt bud från Fastighets AB Tornet och vi blev ett helägt dotterbolag till Ernströmgruppen. Strategin var att koncentrera fastighetsbeståndet geografiskt till Storgöteborg.

Platzer i sin nuvarande form bildades 2008, genom en fastighetsaffär mellan Ernströmgruppen, Brinova och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Ambitionen var att skapa ett konkurrenskraftigt fastighetsbolag som skulle bli en betydande aktör på fastighetsmarknaden i Göteborgsområdet. Affären, som omfattade 44 fastigheter om drygt 280 000 kvm, blev ett nytt avstamp för Platzer som kommersiellt fastighetsbolag. P-G Persson utsågs till vd för bolaget.

2010-tal

I december 2013 börsnoterades Platzer Fastigheter Holding (publ) på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Under åren 2012-2015 fördubblades fastighetstillgångarna och substansvärdet per aktie ökade med 60 %. Utvecklingsprojekt blev en allt större del av vår tillväxt och vi flyttade fram positionerna inom stadsutveckling.

2016 gjorde vi vårt största förvärv hittills genom köpet av AB Volvos fastigheter i Arendal, Torslanda och Säve. Affären, som delfinansierades genom en företrädesemission, omfattade 335 000 kvm uthyrningsbar yta och 3 600 000 kvm mark. Detta innebar en breddning av portföljen med logistikfastigheter.

Under 2017 sålde vi framtida bostadsbyggrätter i Södra Änggården (Högsbo) till ett värde av 1,7 miljarder kronor. Försäljningen är villkorad av laga kraftvunnen detaljplan. Området genomgår en betydande utveckling från industriområde till en tät och levande stadsdel.

Det här är Göteborgs bästa Platzer

Med fokus på Göteborgsområdet är Platzer idag en av de större aktörerna på den kommersiella fastighetsmarknaden. Vi äger och utvecklar cirka 70 fastigheter om drygt 938 000 kvm och ett fastighetsvärde om 28 mdkr. Genom uthyrning och förvaltning, fastighetsprojekt och stadsutveckling samt förvärv och försäljningar av fastigheter skapar vi tillväxt och lönsamhet.