Miljöpolicy

Vi ska göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i. Detta är Platzers vision och det gäller även miljöarbetet. Miljöpåverkan från vår verksamhet uppstår såväl vid fastighetsdrift som vid byggnation samt från våra kunders och leverantörers verksamheter. Denna miljöpåverkan uppstår främst vid användning av energi och material samt från avfallsgenerering i olika former.

Miljöpolicy 2019  

 

Vår ambition på miljöområdet

Vi skall bedriva ett miljöarbete som leder till tydliga miljöförbättringar. Ett miljöledningssystem med konkreta och mätbara mål säkerställer att vårt miljöarbete genomförs på ett effektivt och systematiskt sätt.

Genom att integrera miljöhänsyn med vårt dagliga arbete stärks den långsiktiga konkurrenskraften och värdetillväxten, vilket är till nytta för våra kunder, ägare och personal.

Våra kunder och leverantörer skall involveras i utvecklingsarbetet på miljöområdet.

Vi skall ha en aktiv kommunikation med våra intressenter och följa de lagar och andra krav som rör vår verksamhet.

Våra riktlinjer

Vi skall sträva efter att förebygga föroreningar och minimera vår miljöpåverkan genom att:

  • underlätta för våra kunder att minska sin användning av energi.

  • tillsammans med våra kunder finna effektiva lösningar som säkerställer en miljömässigt bra avfallshantering i våra fastigheter.

  • utbilda och motivera all personal att väga in miljöaspekterna i det dagliga arbetet.

  • välja processer och material med låg miljöpåverkan vid ombyggnad, nybyggnad och reparationer.

  • ställa krav på våra leverantörer så att de lever upp till vår ambition på miljöområdet.

  • vara observanta på förekomsten av föroreningar i vårt befintliga fastighetsbestånd samt vid nyförvärv.

  • följa upp och öppet kommunicera resultatet av vårt miljöarbete.

  • alltid välja ”Bra miljöval” vid upphandling av el.

September 2019
Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

P-G Persson 
verkställande direktör