Ekologisk hållbarhet

Platzers ambition är att bedriva ett kontinuerligt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar och som även stärker den ekonomiska och sociala hållbarheten. Därmed stärks den långsiktiga konkurrenskraften och värdetillväxten, vilket är till nytta för kunder, medarbetare och ägare.

Platzers miljöpåverkan uppstår både i den dagliga fastighetsdriften och i samband med fastighets- och projektutveckling. En fastighet belastar miljön under hela livscykeln, från att den byggs, under tiden den används och till att den rivs. Som en lokalt förankrad fastighetsägare tar vi ansvar såväl för en hållbar utveckling där bolaget verkar som för den påverkan fastighetsdriften har på den globala miljön.

Platzers mest väsentliga miljöaspekter

  • Egen förbrukning av energi i form av el, värme och kyla samt tillhörande utsläpp av koldioxid
  • Hyresgästernas förbrukning av energi i form av el, värme och kyla samt tillhörande utsläpp av koldioxid
  • Avfallshantering vid drift och utveckling av fastigheter
  • Val av material, energilösningar, ventilation med mera
  • Inbyggda farliga ämnen och förorenade fastigheter/mark

Ekologiska hållbarhetsmål

  • Samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade
  • Långsiktigt ska 80 procent av hyresvärdet vara gröna hyresavtal
  • Långsiktigt ska Platzers koldioxidutsläpp inte överstiga 1,0 kg per kvm LOA
  • Platzer ska varje år sänka energianvändningen med 2 procent i jämförbart bestånd

Miljöcertifierade enligt ISO 14001

Det dagliga miljöarbetet bedrivs systematiskt och Platzer är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2009. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att ledningen ska veta att kontrollen är god ute i verksamheten och att miljörelaterade investeringar görs där de uträttar mest nytta. Genom att regelbundet kartlägga vår miljöpåverkan och också prioritera de miljöaspekter som är mest betydande kan vi också sätta relevanta miljömål.