Ekologisk hållbarhet

På Platzer har vi som ambition att bedriva ett kontinuerligt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar. En fastighet belastar miljön under hela livscykeln, från att den byggs, under tiden den används och till att den rivs. Som en lokalt förankrad fastighetsägare vill vi ta ansvar för såväl en hållbar utveckling där vi verkar som för den påverkan fastighetsdriften har på den globala miljön.

I miljöfrågor fokuserar vi på de områden där fastighetsförvaltning har störst påverkan, såsom energianvändning, avfallshantering och utsläpp av koldioxid. Vi sanerar inbyggda farliga ämnen och föroreningar i fastighet eller mark. Dessutom jobbar vi alltmer med hållbara materialval vid om- och nybyggnationer.

Vår ambition är att ständigt förbättra miljöarbetet och stärka den ekonomiska och sociala hållbarheten. Energieffektivisering är en självklar del av vår verksamhet. De senaste 10 åren har vi minskat vår energianvändning med 50 procent  i jämförbart bestånd.  Att redan vid nyproduktion eller renoveringar bygga in smarta energilösningar ger inte bara en lägre kostnad för våra hyresgäster – det minskar också effektbelastningen lokalt i Göteborg och därmed de globala utsläppen.

Energianvändning och Gröna hyresavtal

Energianvändningen i den egna verksamheten kan vi till stor del styra själva. Men den största andelen av energin, den som används av våra hyresgäster, kan vi inte direkt påverka. Därför arbetar vi med att tydliggöra energianvändningen för hyresgäster och uppmuntra förändring. Samtidigt genomför vi varje år tekniska åtgärder för att minska effektuttagen och energianvändningen. På åtta år har vi på Platzer minskat vårt effektbehov med 19 procent, något som kan ställas mot genomsnittet på 6 procent i övriga branschen. En redovisning av vår energianvändning från 2014 till 2018 hittar du här. 

De senaste åren har vi även tecknat gröna hyresavtal i hög takt. Genom avtalen kommer vi tillsammans med våra hyresgäster överens om en gemensam ambition att förbättra miljöarbetet i huset. Det kan handla om att minska energianvändningen, förbättra avfallshanteringen eller att välja resurssnåla alternativ vid inköp.  Är du hyresgäst och vill  vill arbeta tillsammans med oss för en minskad energianvändning och bättre miljö? Passa på att läsa mer om Grönt hyresavtal eller kontakta din förvaltare för att veta mer.

Ny färdplan mot fossilfri uppvärmning

Vi är med i projektet Värmemarknad Sverige som leds av Profu (Projektinriktad Forskning och Utveckling i Göteborg AB). Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet finansieras och genomförs av bland andra Energimyndigheten, SKL och flera energi- och fastighetsbolag. Det övergripande målet för projektet är att visa hur värmemarknaden kan fortsätta sin positiva utveckling. Tillsammans med övriga aktörer i projektet har vi  varit med i framtagandet av färdplanen som bland annat har som mål att uppvärmningen av våra fastigheter ska vara fossil-oberoende år 2030 och en kolsänka år 2045. Den nya färdplanen mot fossilfri uppvärmning finns nu att läsa hos Fossilfritt Sverige och överlämnades till regeringen i mars 2019.

Materialåtervinning

Eftersom kontorsavfall till stor del består av förbrukningsmaterial, strävar vi efter en så hög andel materialåtervinning som möjligt. I sista hand ska avfallet energiåtervinnas. Huvuddelen av avfallet i en fastighet genereras av våra hyresgäster.  Därför har vi en löpande dialog för att kunna anpassa antal och typ av avfallsfraktioner efter hyresgästernas behov. Som hyresgäst hos oss på Platzer kan du beställa hämtning av särskilt avfall som exempelvis elektronikskrot, farligt avfall och kontorspapper här på vår hemsida under hyresgästfliken. 

Miljöcertifiering av fastigheter

Vårt mål är att samtliga fastigheter som går att miljöcertifiera ska certifieras enligt något av de aktuella miljöcertifieringssystemen. Idag är 92 procent av våra förvaltningsfastigheter certifierade. Läs mer om miljöcertifiering av fastigheter här.

Ekologiska hållbarhetsmål
  • Samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade
  • Långsiktigt ska 80 procent av hyresvärdet vara gröna hyresavtal
  • Långsiktigt ska Platzers koldioxidutsläpp inte överstiga 1,0 kg per kvm LOA
  • Platzer ska varje år sänka energianvändningen med 2 procent i jämförbart bestånd
Miljöcertifierade enligt ISO 14001

Det dagliga miljöarbetet bedrivs systematiskt och Platzer är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2009. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att ledningen ska veta att kontrollen är god ute i verksamheten och att miljörelaterade investeringar görs där de uträttar mest nytta. Genom att regelbundet kartlägga vår miljöpåverkan och också prioritera de miljöaspekter som är mest betydande kan vi också sätta relevanta miljömål.