Ekologisk hållbarhet

En fastighet belastar miljön under hela livscykeln, från att den byggs, under tiden den används och till att den rivs. Som en lokalt förankrad fastighetsägare vill vi ta ansvar för såväl en hållbar utveckling där vi verkar, som för den påverkan fastighetsdriften har på den globala miljön. I miljöfrågor fokuserar vi därför på de områden där fastighetsförvaltning har störst påverkan, såsom energianvändning, avfallshantering och utsläpp av koldioxid. Vi sanerar också inbyggda farliga ämnen och föroreningar i fastighet eller mark och jobbar med hållbara materialval vid om- och nybyggnationer.

Energieffektivisering – en självklar del av vår vardag

Energieffektivisering är en självklar del av vår verksamhet. De senaste 10 åren har vi minskat vår energianvändning med över 30% i jämförbart bestånd. Energianvändningen i den egna verksamheten kan vi till stor del styra själva. Men den största andelen av energin, den som används av våra hyresgäster, kan vi inte direkt påverka. Därför arbetar vi med att tydliggöra energianvändningen för hyresgäster och uppmuntra förändring.

Varje år genomför vi även tekniska åtgärder för att minska effektuttagen och energianvändningen. Detta har resulterat i att vi under perioden 2010-2021 minskat vårt effektbehov med 24 procent , något som kan ställas mot genomsnittet på 10 procent i övriga branschen. Dessutom bygger vi in smarta energilösningar vid nyproduktion och renoveringar. Något som ger en lägre kostnad för våra hyresgäster och minskar effektbelastningen lokalt i Göteborg och därmed de globala utsläppen.

Läs mer om vår energianvändning

Gröna hyresavtal underlättar gemensamma miljösatsningar

De senaste åren har vi tecknat gröna hyresavtal i hög takt. Genom avtalen kommer vi tillsammans med våra hyresgäster överens om en gemensam ambition att förbättra miljöarbetet i huset. Det kan handla om att minska energianvändningen, förbättra avfallshanteringen eller att välja resurssnåla alternativ vid inköp.

Är du hyresgäst och vill arbeta tillsammans med oss för en minskad energianvändning och bättre miljö? Passa på att läsa mer om Grönt hyresavtal eller kontakta din förvaltare för att veta mer.

Läs mer om Grönt hyresavtal

Ny färdplan mot fossilfri uppvärmning

Vi är med i projektet Värmemarknad Sverige. Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet finansieras och genomförs av bland andra Energimyndigheten, SKL och flera energi- och fastighetsbolag. Det övergripande målet för projektet är att visa hur värmemarknaden kan fortsätta sin positiva utveckling. Tillsammans med övriga aktörer i projektet har vi varit med i framtagandet av en färdplan för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige som bland annat har som mål att uppvärmningen av våra fastigheter ska vara fossil-oberoende år 2030 och en kolsänka år 2045.

Gårda Vesta är Sveriges, förmodligen världens högsta konstgalleri. I husets båda trapphus låter vi sju framstående konstnärer skapa en inspirerande resa för både kropp och sinne.

Miljöcertifiering – minskad miljöpåverkan och ökat mående

Vårt mål är att samtliga fastigheter som går att miljöcertifiera ska certifieras enligt något av de aktuella miljöcertifieringssystemen. Idag är drygt 90 procent av våra förvaltningsfastigheter miljöcertifierade. De senaste åren har vi även kompletterat med några fastigheter som är socialt certifierade med WELL Building och Fitwell. Göteborgs första WELL-certifierade kontorshus  är vår fastighet Gårda Vesta.

Som en WELL-certifierad byggnad är Gårda Vesta ett hus som sätter människan i centrum. För när medarbetarna mår bra, mår hela verksamheten bra. Det innebär en byggnad med naturliga material, hög kvalitet på ljud- och luftmiljö och flexibla rumslösningar. Dessutom läggs stor vikt vid arbetsplatsens mjuka värden så att de som befinner sig i byggnaden blir inspirerade och mår bra.

Läs mer om våra miljöcertifieringar

Ekologiska hållbarhetsmål

Våra ekologiska hållbarhetsmål är framtagna för att vi i ska minska vår miljöpåverkan. Genom att miljöcertifiera våra fastigheter så får vi ett kvitto på att byggnaden är snäll mot både människorna som vistas i den och den omgivande miljön, det gör också att vi kan finansiera fastigheterna grönt något som är positivt för vår ekonomiska hållbarhet. Genom gröna hyresavtal får vi en samverkansmodell för att tillsammans med våra hyresgäster lära av varandra och hitta gemensamma mål och incitament för att minska byggnadens miljö- och klimatpåverkan. Att följa upp och målsätta utsläppen per kvadratmeter är en bra metod för att kunna prioritera våra insatser. Dessa gemensamma ansträngningar har gjort att vi senaste tio åren har halverat energianvändningen. Trots det står energianvändningen för en stor del av våra fastigheters klimatpåverkan. Därför fortsätter vi enträget att investera i kloka lösningar som bidrar till minskad energianvändning.

Samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade.

7 11

Måluppfyllelse

Andelen miljöcertifierade fastigheter uppgick till 91,7 procent.

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2018
2019
2020
2021
2022

Kommentar

Under året har två nya fastigheter certifierats men också flera byggnader på fastigheter som delvis varit certifierade sedan tidigare.

Långsiktigt ska 100 procent av hyresvärdet vara gröna hyresavtal.

7 11

Måluppfyllelse

Vid årsskiftets slut bestod 66,2 procent av vårt totala hyresvärde av gröna hyresavtal.

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2018
2019
2020
2021
2022

Kommentar

Fler av våra hyresgäster har valt att teckna gröna hyresavtal under året. Sett till förgående år är det en ökning med cirka tre procentenheter.

Långsiktigt ska Platzers koldioxid­utsläpp inte överstiga 0,5 kg per kvm LOA.

7 11

Måluppfyllelse

Platzers koldioxidutsläpp uppgick till 0,67 kg per kvm LOA.

Historisk måluppfyllelse

2.5
2
1.5
1
0.5
kg/m2
2018
2019
2020
2021
2022

Kommentar

Under året minskade vi vår utsläppsintensitet (kg CO2e/kvm LOA) med 13% jämfört med föregående år.

Platzer ska varje år sänka energianvändningen med 2 procent i jämförbart bestånd.

7 11

Måluppfyllelse

Energianvändningen sänktes med 6,7 procent i jämförbart bestånd.

Historisk måluppfyllelse

120
100
80
60
40
20
kWh/m2
2018
2019
2020
2021
2022

Kommentar

Vi överträffade det årliga målet om sänkt energianvändningen med 2 procent. Vi har nu en genomsnittlig energiprestanda på 78,5 kWh/kvm.