Reflektion av hållbarhetsansvarig med anledning av Climate Week och FNs årliga stormöte i NYC

Även om rapporteringen om klimatförändringar fått stå tillbaka lite i den senaste tidens nyhetsrapportering är den i högsta grad pågående. I veckan arrangerades Climate Week i New York för fjortonde året i rad. Eventet sammanfaller med att FN har sitt årliga stormöte dit många av världens stats- och regeringschefer kommer. Temat för årets Climate Week är ”Get it done”.

Uppmaningen att övergå till konkret handling är både engagerande och utmanande. Ibland stannar våra samtal om hållbarhetsutmaningar vid att det är för svårt och komplext för oss att veta hur vi ska ta oss an utmaningen. Men som svar på frågan ”How do you eat an elephant? One bite at a time”. Komplexiteten och nivån på utmaningen får inte hindra oss från att börja ta steg om än små i början för att arbeta mot en lösning. Gällande klimatförändringen är det ett område där vi alla kan vara med och bidra genom ändrade beteendemönster och vanor, såsom flyga mindre och äta mer vegetariskt (numera närmast uttjatade uppmaningar).

 

Ibland stannar våra samtal om hållbarhetsutmaningar vid att det är för svårt och komplext för oss att veta hur vi ska ta oss an utmaningen. Men som svar på frågan ”How do you eat an elephant? One bite at a time”. Komplexiteten och nivån på utmaningen får inte hindra oss från att börja ta steg om än små i början för att arbeta mot en lösning.

I den verklighet vi som fastighetsägare lever och verkar i finns det mycket vi kan göra i vår egen verksamhet genom ändrat beteende. Genom aktiv dialog med våra hyresgäster kan vi även underlätta för dem att göra val som bidrar till minskad klimatpåverkan. Detta är helt i enlighet med den 8:e av Global Compacts tio principer som säger att vi ska ”ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande”. De gröna hyresavtalen är ett konkret samverkansavtal mellan oss som fastighetsägare och hyresgästen om hur vi tillsammans kan arbeta för att minska fastighetens klimatavtryck. Hyresgästanpassningar av våra lokaler är ständigt återkommande, och där finns ytterligare klimatbesparingspotential för oss att utnyttja. Ett av våra kärnvärden på Platzer är långsiktig utveckling och vi är en trygg och långsiktig ägare. Därför vill vi ännu mer tydligt låta långsiktigheten spegla vårt dagliga arbete, där långsiktighet i materialval är ett exempel. Med det som ett bärande koncept krävs det små justeringar när en ny hyresgäst flyttar in.

Som en del av vår långsiktiga hållbarhetsstrategi har vi under många år haft fokus på att minska energianvändningen. Med resultatet att energiintensiteten (kWh/kvm) minskat med över 33% under den senaste tioårsperioden. Vårt energieffektiviseringsarbete har alltid kommit våra hyresgäster till del, men intresset för detta är extra stort nu med tanke på de höga energipriserna. Gällande energieffektiviseringen ser vi fortfarande att vi kan göra mer i vår roll som fastighetsägare. I våra dialoger med hyresgästerna, särskilt i relation till de gröna hyresavtalen, delar vi ofta med oss av konkreta tips hur de själva kan agera för att förbättra sin energieffektivitet. Det kan tyckas som nästintill banala saker som att släcka belysning i den mån det går, reglera värmen på termostaterna eller att inte överdriva ventilationsaggregatens drifttider. Till synes små, men konkreta handlingar som har en effekt på energianvändningen och i förlängningen på klimatet. I dessa tider bör det närmast vara national sport att se vem som kan spara in mest energi.

Climate Weeks uppmaning till att ”Get it done” gäller i stort som smått! Dagliga handlingar och beslut som till exempel gör en hyresgästanpassning mer hållbar eller leder till energibesparingar har påverkan för klimatförändringen. Genom detta tankesätt blir det tydligare hur vi bit för bit kan äta upp elefanten.

Emma Aaben, hållbarhetsansvarig på Platzer.

 

 

 

 

 

 

Platzer med i samverkan för cirkulärt byggande i Göteborg

På eftermiddagen igår den 2 maj undertecknade vi på Platzer ihop med närmare 40 privata och offentliga fastighetsägare tillsammans med Göteborgs Stad en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Initiativet kommer att koordineras av Business Region Göteborg genom stadens verksamhet för klimatsamarbeten med näringslivet, Gothenburg Climate Partnership.

Syftet med initiativet är att det ska leda till användbart lärande och konkreta åtgärder inom cirkulärt byggande som kan stimulera och etablera en återbruksmarknad i Göteborgsregionen samt möjliggöra nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter för bygg- och anläggningssektorn.

Eftersom återbrukat material ersätter nyproducerat är cirkulärt byggande en mycket effektiv metod för att uppnå våra klimatmål. Vårt mål på Platzer är att ha en klimatneutral förvaltning till 2030 men också minska utsläppen från våra byggprojekt. Fastighets- och byggsektorn står för en femtedel av Sveriges växthusgasutsläpp och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Tyvärr återvinns endast en liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut. Inom cirkulärt byggande är avfall i stället att betrakta som resurser.

– På Platzer har vi varit duktiga på att utveckla våra befintliga fastigheter och förbättra deras miljöprestanda. Att ta nästa steg och arbeta mer systematiskt med återbruk av material är en del av lösningen för att uppnå våra klimatmål. Det kommer innebära att vi behöver göra saker på nya sätt, säger Emma Aaben, hållbarhetsansvarig på Platzer.

Initiativet är ett sätt för oss på Platzer att genom samverkan med andra branschkollegor utbyta erfarenheter. Tillsammans kan vi driva på för att öka utbudet av återbrukade produkter på marknaden, dels genom att återbruksinventera våra egna fastigheter inför planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder, dels genom att ställa krav på återbruk i de upphandlingar och beställningar vi gör av andra leverantörer.

Målet är att åtagandena i avsiktsförklaringen ska vara implementerade till 2024 och att en återbruksmarknad ska vara etablerad i Göteborg 2025.  Att minska klimatpåverkan och möjliggöra cirkulära lösningar ligger väl i linje med vår vision att göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i.

Emma Aaben Platzer Fastigheter
Emma Aaben, hållbarhetsansvarig på Platzer

 

Mer att läsa om detta initiativ hittar du på nedan länk
https://www.businessregiongoteborg.se/nyheter/alla-nyheter/goteborg-tar-storkliv-mot-aterbruk

Platzer deltar i hållbar mobilitetssatsning tillsammans med Västsveriges största företag

Tillsammans med 14 av Västra Götalands största företag deltar Platzer i en satsning för hållbar mobilitet. Projektet heter En ren vana och går ut på att få fler av företagets anställda att ta sig till och från jobbet genom att gå, cykla eller åka kollektivt. Bakom satsningen står också Västsvenska Handelskammaren, Västtrafik och Västra Götalandsregionen.
– Som en av Göteborgs största samhällsutvecklare vill vi på Platzer vara med och bygga en trivsam och hållbar stad.  En del i det är att bidra till hållbar mobilitet, säger Karin Pull, hr-chef på Platzer.

Miljöcertifieringar ger positiv effekt på effekten

Gamlestads torg Platzer Fastigheter
När Göteborg Energi granskade hur väl rustat Göteborg är när det gäller effekten i värmenätet var bilden bekymmersam. Platzer var däremot ett företag som stack ut positivt. Därmed bidrar vi aktivt till att möta ett växande problem för städer runtom i Sverige och världen.

2019 är året då klimatfrågan åter hamnade allra högst upp på den politiska dagordningen. På den globala arenan blev Greta Thunberg världens mest kända klimataktivist. Samtidigt sker hela tiden ett enträget arbete på nationell och lokal nivå. Ett av de områden som det arbetats länge med är energianvändningen. Inte minst fastighetssektorn har kommit långt genom olika initiativ för energieffektivisering. Ett område som däremot försummats under lång tid är effektfrågan. Hur klarar vi av att möta behovet av värme och el under de kallaste vardagarna när näringsliv och industri går för fullt? Vad har vi då för reserver? Och hur påverkar de i så fall klimat och miljö?

Platzer – del av ett fossilfritt Sverige

Platzer är från och med februari 2019 en del av Fossilfritt Sverige. Ett regeringsinitiativ med mål att göra Sverige fossil-oberoende till 2045. I Uppvärmningsbranschens färdplan, som Platzer har varit med och utvecklat, står det att sektorn ska vara fossil-oberoende år 2030 och en kolsänka år 2045. Dessutom innebär initiativet en rad olika samverkansinsatser både inom och utanför branschen.
Men hur kommer det sig att vi på Platzer är en del Fossilfritt Sverige, och vad innebär det för oss egentligen? Vi högg tag i vår hållbarhets- och inköpschef Pelle Arve och ställde honom några frågor.