Fokus på återbruk när studenter gör ex-jobb på Platzer

Färdigmöblerad lokal på Gamlestads torg

I vår har studenterna Ylva Cognell och Jacky Nguyen som läser tredje året på AE-programmet på Chalmers genomfört sitt ex-jobb på Platzer. Arbetet har fokuserat på återbruk vid lokalanpassningar och frågeställningen har utgått ifrån vilka hinder, utmaningar och utvecklingsmöjligheter som existerar idag när det kommer till att arbeta med återbruk.

Ylva och Jacky kunde konstatera att viktiga framgångsfaktorer bland annat är att integrera återbruket tidigt i processen, utforska ekonomiska incitament samt att skapa partnerskap och samarbeten. Innan de gick på sommarledighet passade vi på att ställa tre korta frågor till dem. 

Kan ni kort beskriva ert examensarbete?
Examensarbetet fokuserar på de utmaningar och utvecklingsmöjligheter som fastighetsbranschen står inför när det gäller att effektivisera återbruksarbetet. Arbetet behandlar tio identifierade utmaningar och utforskar varför dessa utmaningar uppstår samt vilka möjligheter till utveckling som finns för att hantera dem.

Vilka är de främsta utmaningarna relaterat till återbruk vid lokalanpassningar som ni identifierade?
Bland de främsta utmaningarna relaterade till återbruk vid lokalanpassningar återfinns inventering, tillgänglighetsgörande, logistik, planering, garanti och kvalitet. Men även de övriga identifierade utmaningarna är av betydelse. Många av dessa utmaningar är sammanlänkade och påverkar varandra i hög grad. Utmaningarna är också olika beroende på vilken roll man har, hur stort företaget är och hur mycket erfarenhet man har sen tidigare.

Vilket är ert främsta medskick till Platzer och andra fastighetsbolag, utifrån ert examensarbete?
Efter att ha arbetat med detta examensarbete under våren är vårat medskick till Platzer och andra fastighetsbolag att ta första steget och börja. Vänta inte på att det ska komma en färdig mall på hur man ska göra då alla företag har olika förutsättningar. Se till att skaffa er den viktiga kunskapen och erfarenheten redan nu istället för att vänta med det!

Ylva Cognell och Jacky Nguye identifierade utmaningar och kunde komma med rekommendationer kring återbruk i samband med lokalanpassningar.

 

Läs hela deras arbete här: Återbruk vid lokalanpassningar

Tre snabba frågor till våra exjobb-studenter

Under våren 2022 har vi haft fyra studenter som skrivit sina examensuppsatser hos oss på Platzer. De har alla läst kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola, ett program där vi är en av huvudsponsorerna. I samband med att studenterna presenterade sina exjobb för medarbetarna på vårt kontor passade vi på att ställa några snabba frågor till dem.

 

Emil Karlander och Oliver Ståhl tillsammans med deras handledare Pelle Arve, områdeschef på Platzer

Emil Karlander och Oliver Ståhl

Namn på examensuppsatsen: ”Affärsdistrikt: Lätt att göra rätt – en kvalitativ studie för att utreda begreppet affärsdistrikt för att kunna lämna förslag för utveckling av Lilla Bommen”

Vad handlade ert arbete om?
Affärsdistrikt: Lättare att göra rätt. Hur fungerar Lilla Bommen idag för företag och vad är det som saknas för att området ska vara det självklara valet för kontorslokaler.

Vad skulle ni vilja se för utveckling av (affärsdistriktet) Lilla Bommen under de närmsta åren?
Vad kommer först; hönan eller ägget? Man måste våga tillföra den service som högproduktiva företag kräver för att när väl området är klart ska serviceutbudet redan finnas där. Var hittar man en bra fiskrestaurang vid Älven inom CBD (Central Business District)?

Vilket är ert främsta medskick till Platzer och andra stadsutvecklare, utifrån ert examensarbete?
Främsta medskicket är att man ska våga initiera utveckling av områden för att kunna locka högproduktiva företag. Samt att få en djupare inblick i hur vi anser att ett Affärsdistrikt fungerar och varför det blir lättare att göra rätt.

 

 

Amanda Olofsson och Cajsa Klaesson tillsammans med deras handledare Robert Woodbridge, områdeschef på Platzer

Amanda Olofsson och Cajsa Klaesson

Namn på examensuppsatsen: Gårda – Så nära men ändå så långt bort, en områdesanalys av stadsdelen Gårda i Göteborg

Vad handlade ert arbete om?
Gårda. Vårt arbete började redan under hösten 2021, då vi i en kurs fick studera stadsdelen Gårda. Vi förstod då att Gårda har en stor utvecklingspotential med många utmaningar. Vi ville då gå djupare in i detta för att se hur Gårda ska utvecklas på bästa möjliga sätt med hänsyn tagen till dem som arbetar i Gårda. Vi fick då fram de stadskvaliteter som bör prioriteras i Norra, respektive Södra Gårda. 

Vad skulle ni vilja se för utveckling av Gårda under de närmsta åren?
Då vi sett att många av de främsta stadskvaliteterna som efterfrågas går hand i hand, skulle vi säga att utvecklingen ska ha följande sju fokusområden: 

  • Minska bil tillgängligheten
  • Ökad kollektivtrafik
  • Stärka gång- och cykelstråk
  • Ökat urbant utbud
  • Tillföra grönområden och rekreativa ytor
  • Stärka kopplingen till citykärnan
  • En ökad nattbefolkning

Men, en minskad bil tillgänglighet och en ökad kollektivtrafik är extra viktigt. Detta ligger nämligen till grund för många av de resterande fokusområdena. 

Vilket är ert främsta medskick till Platzer och andra stadsutvecklare, utifrån ert examensarbete?
Samarbeta med varandra, men också med Göteborgs Stad. Våga satsa och göra Gårda till ett levande område. Det är då viktigt att även få med utvecklingen av evenemangsstråket. Kan man lyckas med det tillsammans med de sju fokusområdena, kan Gårda i framtiden upplevas så nära, i stället för så långt bort. 

 

 

Ex-jobb på Platzer – ger studenter inblick i en spännande bransch

Under våren har vi på Platzer haft förmånen att kunna välkomna studenter från Göteborgs Universitet och Chalmers som har skrivit ex-jobb. För oss är det viktigt att ge unga stöttning under studielivet. Vi har ett långsiktigt tänk där vi ser ex-jobbet som en möjlighet för oss att knyta kontakt med potentiella framtida medarbetare och ta del av nya infallsvinklar och perspektiv. Vi erbjuder i sin tur ex-jobbare ett nära handledarskap, en välkomnande och öppen arbetsplatskultur, en inblick i en spännande bransch och en marknadsmässig ersättning.

Precis innan sommarledigheten presenterade studenterna Maja och Klara från Personalvetarprogrammet på Göteborgs Universitet, och Sally och Andrea från AE-programmet på Chalmers Tekniska Högskola resultatet från sina ex-jobb. Vi passade då på att ställa på att ställa några korta frågor om deras arbeten och hur de har upplevt sin tid hos oss på Platzer.