Student på Platzer

Tre snabba frågor till våra exjobb-studenter

Under våren 2022 har vi haft fyra studenter som skrivit sina examensuppsatser hos oss på Platzer. De har alla läst kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola, ett program där vi är en av huvudsponsorerna. I samband med att studenterna presenterade sina exjobb för medarbetarna på vårt kontor passade vi på att ställa några snabba frågor till dem.

 

Emil Karlander och Oliver Ståhl tillsammans med deras handledare Pelle Arve, områdeschef på Platzer

Emil Karlander och Oliver Ståhl

Namn på examensuppsatsen: ”Affärsdistrikt: Lätt att göra rätt – en kvalitativ studie för att utreda begreppet affärsdistrikt för att kunna lämna förslag för utveckling av Lilla Bommen”

Vad handlade ert arbete om?
Affärsdistrikt: Lättare att göra rätt. Hur fungerar Lilla Bommen idag för företag och vad är det som saknas för att området ska vara det självklara valet för kontorslokaler.

Vad skulle ni vilja se för utveckling av (affärsdistriktet) Lilla Bommen under de närmsta åren?
Vad kommer först; hönan eller ägget? Man måste våga tillföra den service som högproduktiva företag kräver för att när väl området är klart ska serviceutbudet redan finnas där. Var hittar man en bra fiskrestaurang vid Älven inom CBD (Central Business District)?

Vilket är ert främsta medskick till Platzer och andra stadsutvecklare, utifrån ert examensarbete?
Främsta medskicket är att man ska våga initiera utveckling av områden för att kunna locka högproduktiva företag. Samt att få en djupare inblick i hur vi anser att ett Affärsdistrikt fungerar och varför det blir lättare att göra rätt.

 

 

Amanda Olofsson och Cajsa Klaesson tillsammans med deras handledare Robert Woodbridge, områdeschef på Platzer

Amanda Olofsson och Cajsa Klaesson

Namn på examensuppsatsen: Gårda – Så nära men ändå så långt bort, en områdesanalys av stadsdelen Gårda i Göteborg

Vad handlade ert arbete om?
Gårda. Vårt arbete började redan under hösten 2021, då vi i en kurs fick studera stadsdelen Gårda. Vi förstod då att Gårda har en stor utvecklingspotential med många utmaningar. Vi ville då gå djupare in i detta för att se hur Gårda ska utvecklas på bästa möjliga sätt med hänsyn tagen till dem som arbetar i Gårda. Vi fick då fram de stadskvaliteter som bör prioriteras i Norra, respektive Södra Gårda. 

Vad skulle ni vilja se för utveckling av Gårda under de närmsta åren?
Då vi sett att många av de främsta stadskvaliteterna som efterfrågas går hand i hand, skulle vi säga att utvecklingen ska ha följande sju fokusområden: 

  • Minska bil tillgängligheten
  • Ökad kollektivtrafik
  • Stärka gång- och cykelstråk
  • Ökat urbant utbud
  • Tillföra grönområden och rekreativa ytor
  • Stärka kopplingen till citykärnan
  • En ökad nattbefolkning

Men, en minskad bil tillgänglighet och en ökad kollektivtrafik är extra viktigt. Detta ligger nämligen till grund för många av de resterande fokusområdena. 

Vilket är ert främsta medskick till Platzer och andra stadsutvecklare, utifrån ert examensarbete?
Samarbeta med varandra, men också med Göteborgs Stad. Våga satsa och göra Gårda till ett levande område. Det är då viktigt att även få med utvecklingen av evenemangsstråket. Kan man lyckas med det tillsammans med de sju fokusområdena, kan Gårda i framtiden upplevas så nära, i stället för så långt bort.