Projektkollen

Projektkollen: Skeppsbrons första utvecklingsprojekt Merkur - klart 2021

Över hundra år har det spejat ut mot vattnet – Merkurhuset. Under ett halvt sekel med ryggen vänd mot staden sedan det anslutande kvarteret mot Stora Badhusgatan revs under 1960-talet. Nu går Merkur in i en ny era när en ny byggnad uppförs och tillsammans med den äldre skapar ett kvarter som sammanlänkar Skeppsbron med Esperantoplatsen och övriga staden.

I Platzers serie Projektkollen sätter vi nu fokus på Skeppsbrons första utvecklingsprojekt Merkur som står klart hösten 2021.

 

Merkurhuset är en göteborgsk institution. Den rosa slottsliknande byggnaden uppfördes redan 1897 på Skeppsbron i centrala Göteborg, och är i dag den äldsta bevarade byggnaden i området. Merkur ritades av arkitekten Ernst Krüger – som även ligger bakom SKF:s första byggnad i Gamlestaden – och var då ett kontorshus för rederier.

Under sin drygt hundraåriga historia har Merkurhuset stått stadigt när övriga Skeppsbron har förändrats, än idag finns exempelvis biljettdiskarna från rederitiden kvar. Delar av kvarteret som tidigare satt ihop med huset revs dock för ett halv sekel sedan och har sedan dess agerat plats för parkering. Nu ersätts den tomma ytan äntligen av en ny byggnad som länkar ihop Skeppsbron med den populära Esperantoplatsen och dess utbud.

Nya Merkur – Omsorg i gestaltning och materialval
Vid utformningen av den nya byggnaden, som byggs ihop med och blir en del av Merkur, har stor hänsyn tagits till det äldre husets historia så väl som övrig gestaltning i området.

–  Utgångspunkten har varit att söka inspiration till gestaltningen lika mycket i hamnens och Rosenlundsverkets industriella råhet, som i stenstadens robusta kvartersstruktur, säger Per Bornstein, arkitekt på Bornstein Lyckefors arkitekter. På så vis kan vi sammanfoga stadens historia och framtid i en och samma gestalt. Ambitionen är att byggnaden ska bli en märkesbyggnad i stadscentrum och första steget i den framtida bebyggelsen på Skeppsbron.

Den nya byggnaden kommer att uppföras med stor omsorg i materialvalen. Fasaden kommer att bestå av ett ljust tegel och trädetaljeringar. Stora fönsterpartier gör att huset från utsidan kan liknas vid ett dockhus, där människorna, aktiviteterna och kreativiteten inne i huset blir synligt från utsidan. En stor och spektakulär trappa som löper invändigt mellan våningsplanen i huset blir på så sätt också en viktig del av byggnadens exteriöra karaktär.

Nästan hela bottenvåningen kommer att rymma en restaurang som ger liv åt Stora Badhusgatan. Övriga sju våningar blir kontor. Fem av dessa kommer att bli reklambyrån Forsman & Bodenfors nya hem, övriga två på totalt 1400 kvm, är fortfarande vakanta.

Just nu byggs stommen för det nya huset. Samtidigt har vi uppfört en provvägg av den nya fasaden i den äldre byggnadens källare för att de hur den kommer att se ut från såväl insida som utsida. Under de kommande månaderna kommer uppförande av stomme och fasad att pågå. Under slutet av 2020 beräknar vi att kunna påbörja invändiga arbeten.

Det äldre huset bevaras
Det befintliga Merkurhuset från 1897 kommer att bevaras. Platzer och Bygg-Göta som tillsammans äger fastigheten har under det senaste året arbetat med att grundförstärka byggnaden. I samband med det har även ett gårdshus och en tillbyggd flygel på originalhuset rivits för att ge förutsättningar för att sluta kvarteret på ett bra sätt.

–      Vi har lagt mycket krut på att bevara och förstärka den befintliga byggnaden som vetter mot älven. Det är en av få äldre byggnader på Skeppsbron med stort kulturhistoriskt värde och väldigt viktig för oss och för Göteborg, säger Patrik Lund, affärsutvecklare på Platzer. Merkurhuset kommer stärkas ytterligare av att nu få ett tydligare sammanhang och kopplas ihop med staden igen.

I den äldre byggnadens källaren har det uppförts en provfasad för att se hur det vackra teglet kommer se ut när det väl är på plats. Här har man även testat att mura trapphusets tornliknande rundning.
De kommande veckorna planeras en våning byggas var fjortonde dag. I september är hela stommen rest.
Restaurangen i bottenplan har utsikt mot populära Esperantoplatsen och kopplar samman Merkur, och Skeppsbron, med övriga staden.