Nyhet

Lilla Bommen certifieras enligt Purple Flag för sitt trygghetsarbete

Lilla Bommen, tillsammans med Fredstan och Nordstan, har nu blivit certifierade enligt Purple Flag-modellen vilken syftar till att skapa en trygg och levande stad även under kvälls- och nattetid. Certifieringen innebär att det finns en fungerande samverkan som arbetar med en gemensam process och målbild för att staden ska bli tryggare, säkrare och trivsammare. Arbetet har pågått under hela 2018.

– Det har varit ett intensivt och krävande arbete, men som lett fram till att aktörerna nu delar en gemensam grund för vilka brister platserna har men också vilka styrkor man kan förstärka, säger Rikard Ljunggren, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna i Göteborg, som hållit ihop arbetet i de tre områdena.

Agneta Frigård, Kommersiell förvaltare, Platzer och Marie Alfredsson, projektledare för Samfälligheten Lilla Bommen håller stolta upp certifikatet för Purple Flag

Vid en konferens i Stockholm den 22 oktober, arrangerad av Svenska Stadskärnor blev Lilla Bommen, tillsammans med Fredstan och Nordstan, certifierade enligt Purple Flag-modellen. Certifieringen innebär att det finns en fungerande samverkan som arbetar med en gemensam process och målbild för att staden ska bli tryggare, säkrare och trivsammare och är ett nära samverkansarbete mellan staden, fastighetsägarna, polisen och verksamhetsutövare i området.

I området Lilla Bommen är Platzer en del av en samfällighet där flera olika fastighetsägare gått samman för att skapa en gemensam dialog mellan fastighetsägare och hyresgäster och på så vis lättare kunna utveckla området. Certifieringen Purple Flag, med dess riktlinjer och målbilder, bidrar till och underlättar detta arbete.

Purple Flag har funnits sedan 2006 och ett 50-tal städer i Storbritannien och Irland har deltagit i programmet med goda mätbara resultat. I dagsläget finns ett 30-tal certifierade Purple Flag-områden i Sverige. Arbetet med Purple Flag vid Lilla Bommen har pågått under hela 2018 och har följt den arbetsmodell som Purple Flag-certifieringen innebär. Den har bestått i en bred nulägesanalys, nattvandringar och arbetsmöten för att ta fram målbilder och handlingsplaner för respektive område.

– Det har varit ett intensivt och krävande arbete, men som lett fram till att aktörerna nu delar en gemensam grund för vilka brister platserna har men också vilka styrkor man kan förstärka, säger Rikard Ljunggren, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna i Göteborg, som hållit ihop arbetet i de tre områdena.

Målbilden, enligt handlingsplanen, är att Lilla Bommen ska upplevas vara en trygg och trivsam kulturplats och en naturlig port mot havet, mitt i city, som gör området till en optimal plats för göteborgarna att möta vattnet, särskilt om sommaren. Då ska de också mötas av ett utbud av aktiviteter och inte minst matupplevelser. Så som det ser ut idag har området ett väldigt fint vattennära läge med stora kvaliteter som inte riktigt kommer till sin rätt. Det är relativt få dagverksamheter i form av butiker och liknande och ännu färre kvällsverksamheter. I samband med de stora infrastrukturbyggnationerna kopplade till nya Göta Älv-bron, överdäckningen av E45:an samt Västlänken kommer området att vara kringskuret och med begränsad tillgänglighet under många år framöver och det krävs därför samlade insatser för att upprätthålla och förstärka flödena till området under byggtiden.

Rent konkret innebär certifieringen att man jobbar utifrån och uppfyller särskilda kriterier utifrån fem fokusområden; välkomnande, rörelse, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek på stadskärnan. Arbetet måste pågå kontinuerligt för att Göteborg ska få behålla sin Purple Flag-certifiering. Om två år ska platserna omcertifieras.

Under 2018 har fokus för Lilla Bommen varit trygghetsfrågor vilket bland annat inneburit upprättande av kameraövervakning i området, att man strävar efter att skapa ett LOV 3-område av hela Lilla Bommen vilket ger väktare större befogenheter och möjligheter att hantera ordningsstörningar och en arbetsgrupp har skapats kring den sociala problematiken kring Lilla Bommen.

– Jag har fått mycket positiv respons från hyresgästerna på det arbete som gjorts. Det är något som märks, berättar Agneta Frigård, Kommersiell förvaltare, Platzer.

För att underlätta framkomligheten och tillgängligheten inom området har man under hösten tillsatt en arbetsgrupp som inventerat nuläget och jobbar på en åtgärdsplan. Man har också börjat jobba på ett gestaltningsprogram för att skapa en tydlig platsidentitet med många aktiverade ytor. Målet är också att Lilla Bommen, på längre sikt, ska upplevas mer angeläget att besöka även kvälls- och nattetid samt sommartid. Frågor som ”hur kan vi haka på stadens teman så som julstaden, kulturkalaset med mera” är ständigt närvarande. Och det finns även tankar kring hur man kan utöka restaurangutbudet i området.

– Planen är att skapa liv i området genom verksamheter i bottenplan så som restauranger m.m. Detta också för att redan nu skapa en grund inför att det på sikt byggs bostäder i området. Både bostäder och hotell i området kommer göra att genomströmningen av folk i området kvällstid automatiskt ökar, säger Agneta Frigård.

Ett antal aktiviteter för att skapa trivsel och gemenskap i området har under året genomförts och just nu planeras kommande års aktiviteter. Under 2018 har hyresgästerna bland annat fått besök av Foodtrucks varannan onsdag och det har ordnats fika- och frukosttillställningar där Trafikkontoret varit på plats och informerat om områdets trafiksituation.

– Vi har märkt att aktiviteterna ökar dialogen hyresgästerna sinsemellan och även mellan hyresgästerna och fastighetsägarna. Det är viktigt att vi jobbar ihop och att vi gör detta arbete tillsammans med Trafikkontoret och Trafikverket för att ge hyresgästerna så bra info som möjligt, säger Marie Alfredsson, projektledare för Samfälligheten Lilla Bommen.

Kön ringlade sig lång när Lilla Bommens samfällighet bjöd på grötfrukost i området 7 december 2018. Trafikkontoret var på plats och det fanns möjlighet att ställa frågor för de som önskade.