Nyhet

En stad som växer på alla sätt

Sedan millennieskiftet har Göteborg vuxit med drygt 200 000 invånare. Det innebär 10 000 nya göteborgare varje år. Samtidigt har arbetslösheten varit lägre än i både Stockholm och Malmö. Göteborg har också återhämtat sig snabbt efter inledningen av pandemin. Nu står staden inför nästa stora steg. Fram till 2050 förväntas staden växa med 250 000 invånare, 120 000 bostäder och 100 000 nya arbetsplatser. Pandemin har också gjort behovet av social interaktion och möjligheten till kreativt samspel än tydligare och kontorets betydelse som mötesplats framträder allt tydligare.

Urbaniseringstakten är högre i Sverige än i många andra länder. Under de senaste 20 åren har alla tre storstadsregionerna vuxit kraftigt. Det ligger också i linje med en internationell trend som säger att det är i de mindre storstäderna som tillväxtpotentialen är som störst, medan megastäderna spås ha passerat tillväxttoppen. Det som utmärker Göteborg är kombinationen av snabb tillväxt, en ung befolkning och låg arbetslöshet. Den genomsnittlige göteborgaren är 39,1 år, vilket är yngre än både stockholmaren (39,4) och genomsnittssvensken (41,4). Bara malmöiterna är något yngre.

Arbetslösheten bland göteborgarna var i maj 7,3 procent, medan den var 7,8 procent i Stockholm, 10,6 procent i Malmö och 8,1 procent i landet som helhet. Utöver att antalet göteborgare blir fler, så växer arbetsmarknadsregionen ännu mer. Ett av skälen är stora investeringar i framför allt järnväg under senare decennier. Idag ingår bland andra Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg i Göteborgs arbetsmarknadsregion, liksom Varberg och Falkenberg. Totalt omfattar denna arbetsmarknad 1,4 miljoner invånare. År 2030 beräknas även Borås med omnejd ingå och arbetsmarknadsregionen därmed växa till 1,8 miljoner invånare.

En tidig morgon vid kajen och de flesta göteborgare är på väg till jobbet.

Stark återhämtning

Återhämtningen i den globala ekonomin går fortare än vad man tidigare antagit och BNP i världen förväntas växa med 5,5 % under 2021. Återhämtningen drivs till stor del av USA där snabb vaccinering och expansiv finanspolitik gör att tillväxten är större än vad man tidigare trott. Även svensk ekonomi återhämtar sig väl i spåren av pandemin och likaså Göteborg har återhämtat sig starkt. Det syns i arbetslöshetssiffrorna som sjunkit, men också i rapporterna från regionens två största privata företag. Volvo Cars har visat upp ökad försäljning under 11 månader i rad jämfört med samma månader året innan. När efterfrågan i världen ökar går den svenska exportindustrin starkt. Västra Götalandsregionen står för drygt 16 % av Sveriges totala export och 8 % av Sveriges exporterande företag finns i Göteborg. En annan indikator är aktiviteten i Göteborgs Hamn, vilken inte bara är Sveriges, utan även Nordens i särklass största hamn. Rapporten från första kvartalet 2021 visar att volymerna är tillbaka på prepandemiska nivåer. Hamnen är ett av skälen till att Göteborg varje år utses till Sveriges bästa logistikläge av Intelligent Logistik.

Tack vare den snabba återhämtningen blir de negativa effekterna på den svenska arbetsmarknaden inte lika stora som befarats. Arbetslösheten bedöms landa på 8,6 % i slutet på 2021 för att sjunka till 7,7 % under 2022.

Arendal och Torslanda är Sveriges bästa logistikläge. Men området har även ett kontorskluster och trevligt grönområde.

Pandemin har påskyndat en utveckling som pågått under flera år

Kontorets betydelse och framtid är ett väl diskuterat ämne i såväl styrelserum som medier. Pandemin har gjort behovet av social interaktion och möjligheten till kreativt samspel än tydligare och kontorets betydelse som mötesplats, snarare än plats för koncentrerat arbete, framträder allt tydligare. Utformningen och placeringen av kontoret blir viktigare både som identitetsmarkör och kulturskapare. Platzers fastigheter är väl placerade inom de olika delområdena med närhet till både serviceutbud och kollektivtrafik.

Under det senaste året har vi också sett hur känsliga de internationella varuflödena var för de störningar som uppstod i och med pandemin och olyckan i Suez-kanalen. Detta har lett till diskussioner hos företag som tidigare varit beroende av ett väl fungerande just-in-time-flöde att i större utsträckning skaffa sig säkerhetslager för att bättre klara av störningar i logistikkedjan. Samtidigt ökade e-handeln under 2020 med över 40 % och stod för 14 % av den totala handeln, jämfört med året innan. Under första kvartalet 2021 var tillväxten 53 % jämfört med samma period året innan. Den största ökningen skedde inom dagligvaruhandeln som ökade med hela 109 %. Pandemin har påskyndat en utveckling som pågått under flera år och man tror nu att e-handeln i Norden kommer stå för cirka 30 % av den totala handeln redan år 2024.

Vi bedömer att pandemin snarare har stärkt trenden att se kontoret som en mötesplats. Sverige rankas löpande som ett av världens mest innovativa länder, och om det är något som gynnas av att vi träffas fysiskt så är det innovation och kreativitet.
Platzers nya kontorshus, Gårda Vesta, är ett tjugofem våningar högt kontorshus som knyter Gårda närmare centrum och bidrar till en levande stadsdel. Huset är certifierat enligt WELL Building-standard, med en holistisk syn på hälsa och välbefinnande i drift och design - ett hus där både kropp och själ ska trivas.

Stora skillnader i konjunkturläget mellan olika branscher i regionen

Det råder fortfarande stora skillnader i konjunkturläget mellan olika branscher i regionen. Restaurangbranschen är under fortsatt stark press, även om många aktörer ser positivt på de lättnader som infördes i början av juni då bland annat turistmagneten Liseberg åter kunde öppna. Hotellaktörer med en stor andel privata besökare rapporterade också om goda bokningslägen inför sommaren. Antalet gästnätter i Västra Götaland ökade med nästan 95 % i april månad jämfört med samma period föregående år. Andra branscher upplevde en förbättring redan under föregående års sista månader då man gick från en lågkonjunktur till ett mer normalt läge i den regionala ekonomin.

Politiska ambitioner för stadens utveckling

I ett ännu längre perspektiv är det intressant att se på de politiska ambitionerna för stadens utveckling. Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan för Göteborgs stad och det råder bred politisk enighet om ambitionerna om att staden ska fortsätta växa. Fram till år 2050 planeras det för 250 000 fler göteborgare. Fram till dess ska det byggas 120 000 nya bostäder och 100 000 nya arbetsplatser. Tillväxten sker i innerstaden, mellanstaden och i ytterområdena. Jämfört med tidigare planer läggs större tonvikt på småhusbyggande i syfte att behålla barnfamiljer och skattekraft som hittills tenderat att flytta ut till kranskommunerna. I den så kallade mellanstaden finns många av de knutpunkter för bland annat kollektivtrafik, kring vilka nya och blandade stadsmiljöer kommer att växa fram. Det främsta exemplet hittills är Gamlestaden där vi som ledande aktör tar ett stort ansvar för utvecklingen av en sammanhållen och hållbar stad.

Sammantaget pekar de flesta indikatorerna på att Göteborg är platsen man ska vara på om man vill vara med på en spännande utvecklingsresa. Det är därför Platzer finns här. Tillsammans med våra hyresgäster inom olika branscher är vi med och bidrar till Göteborgs fortsatta utveckling.

I Gamlestadens Fabriker planerar vi för 68 000 kvm kontor, 300 nya bostäder, livsmedelsbutik och ett parkeringshus.