Detta är Platzer

Platzer är ett av Göteborgs största och ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, främst kontor. Företaget äger och utvecklar 69 fastigheter med en total yta om cirka 800 000 kvm. Genom uthyrning och förvaltning, fastighetsprojekt och stadsutveckling samt förvärv och försäljningar av fastigheter skapar Platzer tillväxt och lönsamhet. Platzer prioriterar goda relationer med hyresgästerna och erbjuder service som präglas av närhet och engagemang. Vid periodens utgång hade Platzer 65 medarbetare.

Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Våra fastigheter

Fastigheterna är till största delen koncentrerade till centrala och västra Göteborg.
Gårda Norra och Högsbo är två områden där Platzer har en ledande marknadsposition.


Strategi

- Växa och vara ledande aktör i Göteborgsområdet med koncentration till utvalda delmarknader.
- Skapa långsiktiga relationer på affärsmässiga, hållbara och etiska grunder genom aktivt arbete med kunder och leverantörer
- Genomföra ständiga förbättringar av fastighetsbeståndet genom värdeskapande fastighets- och projektutveckling.
- Lånefinansiering av verksamheten utifrån fastigheternas värde. Nyttja kassan för värdeskapande fastighetsinvesteringar.

Hållbarhet

Hållbarhet handlar om att ständigt fatta beslut som ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Detta uppnås genom balans mellan en sund ekonomi, medarbetare som trivs, minimal miljöpåverkan och ett positivt bidrag till samhället. Platzers hållbarhetsarbete bedrivs integrerat i den löpande verksamheten och berör ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det dagliga miljöarbetet bedrivs systematiskt och Platzer är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2009.

Organisation

Platzers organisation är indelad i två marknadsområden. Marknadsområdena har ansvar för fastighetsutveckling, kommersiell förvaltning och daglig drift och service.
Projektutveckling och uthyrning är Platzers operativa specialistenheter för koordinering, samordning och genomförande av projekt respektive nyuthyrning.
Platzers koncern- och stabsfunktioner består av VD, transaktion/värdering, finans, ekonomi, kommunikation, HR och hållbarhet.

Affärsidé

"Platzer skapar värde genom att äga och utveckla kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet."

Vision

Platzer ska vara det ledande fastighetsbolaget inom kommersiella lokaler i Göteborgsområdet.

Kärnvärden

  • - Frihet under ansvar
    - Långsiktig utveckling
    - Öppenhet

Finansiella mål

- Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) skall öka med > 10% per år
- Soliditeten > 30 %
- Belåningsgraden skall långsiktigt inte överstiga 65 %
- Räntetäckningsgraden > 2,0 ggr
- Fastighets- och projektinvesteringar ska uppnå en investeringsvinst > 20 %