Globala målen

FN:s modell Globala målen är numera ett vedertaget verktyg för bolag som vill bidra till en hållbar utveckling. Globala målen utgör även ryggraden i Platzers hållbarhetsarbete. Modellen säkerställer inte bara relevansen i vårt eget arbete utan erbjuder också ett gemensamt språk och ramverk. Bland annat blir det enklare för oss att benchmarka mot andra aktörer, både i och utanför vår egen bransch. Här hittar du våra 12 hållbarhetsmål och hur de bidrar till de olika globala målen.

Jämställdhet

Vi tror att jämställdhet mellan män och kvinnor är en förutsättning för att kunna tillvarata kompetens på bästa sätt. Därför arbetar vi med FN:s femte mål: ”Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt”. Vi strävar efter att män och kvinnor i vår organisation ska ha likvärdiga förutsättningar och verkar för att öka antalet kvinnor i ledande positioner. Målet är att fördelningen mellan antal män och kvinnor ska vara i spannet 40–60 procent på samtliga nivåer i organisationen. Arbetet går i linje med FN:s delmål ”Säkerställa fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande”.

5. Jämställdhet. 
Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.

Fördelning av män och kvinnor ska ligga inom spannet 40–60 procent: Ledningsgrupp.

5 8

Måluppfyllelse

I ledningsgruppen 2019 var fördelningen 40 procent kvinnor och 60 procent män.

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2016
2017
2018
2019
Kvinnor
Män

Kommentar

Vi tror att en heterogen grupp medarbetare ger ett bättre resultat. I vår ledningsgrupp är 40 procent kvinnor. Vi satsar på jämställdhet i hela organisationen.

Fördelning av män och kvinnor ska ligga inom spannet 40–60 procent: Chefer.

5 8

Måluppfyllelse

Bland chefer 2019 var fördelningen 43 procent kvinnor och 57 procent män.

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2016
2017
2018
2019
Kvinnor
Män

Kommentar

Vi satsar på jämställdhet i hela organisationen. Bland samtliga chefer är andelen kvinnor 43 procent.

Fördelning av män och kvinnor ska ligga inom spannet 40–60 procent: Medarbetare.

5 8

Måluppfyllelse

Bland chefer 2019 var fördelningen 43 procent kvinnor och 57 procent män.

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2016
2017
2018
2019
Kvinnor
Män

Kommentar

Bland samtliga medarbetare är 43 procent kvinnor. Det innebär att vi uppnår målsättningen avseende könsfördelning på alla nivåer i organisationen.

Vi ska vara en av branschens bästa arbetsplatser (förtroendeindex >90 % enligt Great Place to Work).

5 8 11

Måluppfyllelse

Genomsnittligt värde i förtroendeindex i medarbetarmätningen var 78 procent (mäts enligt Great Place to Work).

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2016
2017
2018
2019

Kommentar

Vi har ett långsiktigt utvecklingsarbete för att skapa engagemang hos våra medarbetare. I medarbetarmätningen Great Place To Work fick vi ett förtroendeindex på 78 – en ökning med 6 procentenheter från förra året.

Hållbar energi för alla

I ett hållbart samhälle bör vi inte använda mer energi och effekt än vi behöver. På Platzer strävar vi efter att ge våra hyresgäster tillgång till driftsäker energi till rätt pris och med låg miljöpåverkan. Vi har anslutit våra hus till fjärrvärmenätet som till stor del är uppbyggt av återvunnen värme. Där det är möjligt har vi även anslutit våra fastigheter till fjärrkylanätet. Vi bidrar till utbyggnaden av den förnyelsebara elproduktionen, bland annat genom att installera solceller på våra tak. När vi trots allt måste köpa el väljer vi 100 procent ursprungsmärkt vindkraft i förhoppning om att driva på efterfrågan. Arbetet är i linje med delmålet ”Öka andelen förnybar el i världen”.

7. Hållbar energi för alla.
Gul kvadrat, text och symbol i vitt. 
En sol med en powersymbol i mitten.
Solen har tolv strålar.

Samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade.

7 11

Måluppfyllelse

Andelen miljöcertifierade fastigheter uppgick till 92 procent.

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2015
2016
2017
2018
2019

Kommentar

Under året miljöcertifierade vi en fastighet. Totalt sett har vi nu sedan 2010 när vi certifierade den första, certifierat 54 fastigheter.

Långsiktigt ska 80 procent av hyresvärdet vara gröna hyresavtal.

7 11

Måluppfyllelse

Vid årsskiftets slut bestod 49 procent av vårt totala hyresvärde av gröna hyresavtal.

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2015
2016
2017
2018
2019

Kommentar

Av alla avtal av betydande storlek vi tecknade eller omförhandlade under 2019 var 100 procent gröna.

Långsiktigt ska Platzers koldioxid­utsläpp inte överstiga 1,0 kg per kvm LOA.

7 11

Måluppfyllelse

Platzers koldioxidutsläpp uppgick till 1 kg per kvm LOA.

Historisk måluppfyllelse

2
1.5
1
0.5
kg/m²
2016
2017
2018
2019

Kommentar

Vi har legat på målet 1,0 kg/kvm LOA i tre år. Därför skärper vi nu målet till 0,5 kg/kvm LOA från och med 2020.

Platzer ska varje år sänka energianvändningen med 2 procent i jämförbart bestånd.

7 11

Måluppfyllelse

Energianvändningen sänktes med 9,7 procent i jämförbart bestånd.

Historisk måluppfyllelse

10
8
6
4
2
%
2016
2017
2018
2019

Kommentar

Vi minskade energianvändningen med nästan 10 procent. Dessutom visade Göteborg Energi att vi var bäst i branschen på att minska vår värmeeffekt.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Platzer skapar ekonomiskt värde på huvudsakligen tre sätt: uthyrning och förvaltning, fastighets-, projekt och stadsutveckling samt fastighetsköp- och försäljning. Vi strävar efter att all vår finansiering ska vara grön och hållbar på sikt precis som våra fastigheter. 92 % av våra fastigheter är miljöcertifierade och under 2019 ökade vår andel grön finansiering från 28 till 56 procent. En trygg och säker arbetsmiljö är en hjärtefråga för oss. I enlighet med FN:s delmål ”Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla”, arbetar vi ständigt för att minimera olyckor på arbetsplatserna och öka inkluderingen. Även leverantörer som har kontrakterats för byggnation eller reparation ska vara säkra hos oss. Därför strävar vi efter att samarbeta med återkommande ramavtalsentreprenörer, där vi inför ramavtalet säkrar att leverantören följer arbetsmiljöregler och kollektivavtal inom sitt verksamhetsområde. För att lyckas med vår tillväxtstrategi krävs en stark finansiell ställning i linje med delmålet ”Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation”.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. 
Tre stående staplar med en stigande kurva överst.

Soliditeten ska vara högre än 30 procent.

8

Måluppfyllelse

Soliditeten uppgick per årsskiftet till 41 procent.

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2016
2017
2018
2019

Kommentar

Att soliditeten överstiger målet innebär att det fortsatt finns utrymme för investeringar, utan tillskott av ägarkapital.

Belåningsgraden ska vara lägre än 60 procent.

8

Måluppfyllelse

Belåningsgraden uppgick per årsskiftet till 49 procent.

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2016
2017
2018
2019

Kommentar

En belåningsgrad lägre än 60 procent innebär att vi har utrymme för ytterligare investeringar.

Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ska öka med tio procent per år.

8

Måluppfyllelse

Det långsiktiga substansvärdet ökade med 21 procent under 2019.

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
kr/aktie
2016
2017
2018
2019
100
80
60
20
10
%

Kommentar

Vi har haft en positiv trend på EPRA NAV sedan 2014. De senaste tre åren har EPRA NAV ökat med mer än 83 procent.

* Ökningen är omräknad för företrädesemission 2016.

Räntetäckningsgrad större än 2,0 ggr.

8

Måluppfyllelse

Det långsiktiga substansvärdet ökade med 21 procent under 2019.

Historisk måluppfyllelse

5
4
3
2
1
ggr
2016
2017
2018
2019

Kommentar

Vi har nått eller överträffat målet för räntetäckningsgrad åtta år i rad.

Investeringsvinsten i projektinvesteringar ska vara minst 20 procent.

8

Måluppfyllelse

Den genomsnittliga investeringsvinsten i projektinvesteringar uppgick under 2019 till 56 procent.

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2016
2017
2018
2019

Kommentar

En av anledningarna till det goda resultatet är att vi under 2019 avslutade 26 projekt i totalt 10 av våra fastigheter (nytt mål 2017).

Fördelning av män och kvinnor ska ligga inom spannet 40–60 procent: Ledningsgrupp.

5 8

Måluppfyllelse

I ledningsgruppen 2019 var fördelningen 40 procent kvinnor och 60 procent män.

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2016
2017
2018
2019
Kvinnor
Män

Kommentar

Vi tror att en heterogen grupp medarbetare ger ett bättre resultat. I vår ledningsgrupp är 40 procent kvinnor. Vi satsar på jämställdhet i hela organisationen.

Fördelning av män och kvinnor ska ligga inom spannet 40–60 procent: Chefer.

5 8

Måluppfyllelse

Bland chefer 2019 var fördelningen 46 procent kvinnor och 54 procent män.

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2016
2017
2018
2019
Kvinnor
Män

Kommentar

Vi satsar på jämställdhet i hela organisationen. Bland samtliga chefer är andelen kvinnor 46 procent.

Fördelning av män och kvinnor ska ligga inom spannet 40–60 procent: Medarbetare.

5 8

Måluppfyllelse

Bland chefer 2019 var fördelningen 43 procent kvinnor och 57 procent män.

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2016
2017
2018
2019
Kvinnor
Män

Kommentar

Bland samtliga medarbetare är 43 procent kvinnor. Det innebär att vi uppnår målsättningen avseende könsfördelning på alla nivåer i organisationen.

Vi ska vara en av branschens bästa arbetsplatser (förtroendeindex >90 % enligt Great Place to Work).

5 8 11

Måluppfyllelse

Genomsnittligt värde i förtroendeindex i medarbetarmätningen var 78 procent (mäts enligt Great Place to Work).

Historisk måluppfyllelse

100
80
60
40
20
%
2016
2017
2018
2019

Kommentar

Vi har ett långsiktigt utvecklingsarbete för att skapa engagemang hos våra medarbetare. I medarbetarmätningen Great Place To Work fick vi ett förtroendeindex på 78 – en ökning med 6 procentenheter från förra året.