NYA BACKAPLAN

BACKAPLAN - STOR POTENTIAL FÖR FRAMTIDEN

Backaplan ligger inte många minuter från Göteborgs Central och har en stor potential att möta Göteborgs behov av nya bostäder och handel. Det är ett stort område, i ett centralt läge med bra kommunikationer. Backaplan är idag ett etablerat varumärke och en välkänd handelsplats i regionen med stora möjligheter att utvecklas ytterligare, då den integreras i en stadsmiljö. Strax intill håller Kvillebäcken på att förvandlas till ett attraktivt bostadsområde. I takt med att andra älvnära områden bebyggs och befolkas, kommer Backaplan att bli en ännu tydligare del av Göteborg.

Backaplan är idag en väl fungerande handelsplats och Platzer vill, tillsammans med övriga parter, bevara och utveckla handelsplatsen till en integrerad del av en levande blandstad. En ny detaljplan för att utveckla området och ta tillvara Backaplans centrala läge håller på att tas fram av Göteborgs stad tillsammans med Platzer och ett antal andra fastighetsägare i området. Planeringsförutsättningarna för Backaplan pekar tillsammans med visionen för Älvstaden ut riktningen för stadsutvecklingen i området. Inom ett 20-årsperspektiv kommer Backaplan att bli en tätbebyggd dynamisk blandstad med mycket cityhandel, bostäder, kultur och kontor. Med sitt läge mitt i Göteborgs stadskärna, blir området både en del av innerstaden och Hisingens centrum. Även Hjalmar, knutpunkten för kollektivtrafik, kommer att utvecklas för ökad tillgänglighet. Backaplan blir en del av det stadsmässiga stråk som ska skapas över älven till centralen-området och knyter också ihop Lundby med Frihamnen och Brunnsbo.

Göteborgs stads vision för Backaplan:

Backaplan - Göteborgs centrum växer över älven. Göteborgs city med dess stadsmiljöer har expanderat över älven. På Backaplan finns en trivsam, tät stadsbebyggelse med en spännande mångkulturell mix av boende, arbete, handel, kultur och rekreation, som gör Backaplan till en självklar mötesplats för människor i alla åldrar och grupper. Hela stadsdelen har blivit en förebild för hållbar stadsutveckling med allt inom räckhåll. Genom Backaplan tas första steget mot en utbyggnad av stadskärnan på båda sidor älven till en livskraftig helhet.

Illustration: BDP

FAKTA

Det nya Backaplan kommer att omfatta:
Bostäder: 5 000 st
Handel: 100 000 m2
Kontor: 100 000 m2
Utbildning/kultur: 100 000 m2
Detaljplanearbete pågår.

KONTAKTPERSONER

Om projektet


Roger Sundbom -projektutvecklingschef
mobil: 0702-83 52 51